Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年5月8日星期三

Những điều giáo viên có thể làm khi biết học sinh của mình là LGBT

Những điều giáo viên có thể làm khi biết học sinh của mình là LGBT
Khi một học sinh công khai với giáo viên là người thuộc cộng đồng LGBT. Thay vì vội vã nói chuyện với gia đình, hãy tìm hiểu kiến thức về LGBT.