Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年5月17日星期五

Ngỡ ngàng khả năng sáng tạo trong bộ sưu tập thiết kế của học sinh cấp 3

Ngỡ ngàng khả năng sáng tạo trong bộ sưu tập thiết kế của học sinh cấp 3
Từ những chất liệu ấy, các em đã hoàn thành một bộ sưu tập với nhiều chủ đề “nóng” như cộng đồng LGBT, nữ quyền, bảo vệ trẻ em, bảo vệ môi ...