Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年5月1日星期三

Mỹ nhân The Face Thái được Maria - Sabina cưng nhất là Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018

Mỹ nhân The Face Thái được Maria - Sabina cưng nhất là Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018
- Nguồn năng lượng, quyết tâm và tiềm năng tỏa sáng của Candy ở thị trường ủng hộ cộng đồng LGBT - Thái Lan hoàn toàn áp đảo các đối thủ.