Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年5月10日星期五

LGBT đừng có làm lố nữa!

LGBT đừng có làm lố nữa!
Dù xã hội đã có nhiều nơi nhận thức đúng về LGBT, tuy vậy, vẫn có một số người cho rằng “LGBT cứ sống bình thường đi, sao phải làm lố, khác ...