Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年5月17日星期五

Lê Thiện Hiếu sẽ xuất hiện trong Đa Sắc - Khi thay đổi là đích đến của một cộng đồng

Lê Thiện Hiếu sẽ xuất hiện trong Đa Sắc - Khi thay đổi là đích đến của một cộng đồng
Nhằm hướng tới ngày hội của cộng đồng LGBT cũng như mong muốn Quốc hội sẽ thông qua luật chuyển đổi giới và hôn nhân đồng giới, ngăn chặn ...