Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 7 tháng 5, 2019

Làm thế nào để 'come out' trên các phương tiện truyền thông xã hội

Làm thế nào để 'come out' trên các phương tiện truyền thông xã hội
Bạn có thể công khai bằng cách chia sẻ thông tin hay đường link về những câu chuyện gợi sự thích thú với cộng đồng LGBT. Ví dụ, bạn có thể dẫn ...

Follow by Email