Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年5月15日星期三

Chiến lược Marketing của Marks & Spencer ủng hộ LGBT và cái kết bất ngờ!

Chiến lược Marketing của Marks & Spencer ủng hộ LGBT và cái kết bất ngờ!
Cộng đồng LGBT hiện đang có sức ảnh hưởng vô cùng lớn trên toàn cầu, rất nhiều quốc gia đã và đang công khai thừa nhận giới tính cũng như hợp ...