Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年5月8日星期三

57% người LGBT đánh mất người thân hoặc bạn bè sau khi 'come out'

57% người LGBT đánh mất người thân hoặc bạn bè sau khi 'come out'
Thống kê này cùng với nhiều nghiên cứu trước đây về sự cô lập và cô đơn trong cộng đồng LGBTI đã khiến nhiều người cảm thấy đau lòng.