Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年5月14日星期二

13 phim truyền trình LGBT tuyệt hay mà bạn nên theo dõi ngay bây giờ

13 phim truyền trình LGBT tuyệt hay mà bạn nên theo dõi ngay bây giờ
Vậy danh sách này sẽ dành cho tất cả những người LGBT đặc biệt yêu thích văn hoá kì lạ đó ngoài kia! Hãy thử 13 sê-ri này khi bạn muốn sống trong ...