Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 9 tháng 4, 2019

Thành viên nhóm nhạc Kpop LOONA bày tỏ quan điểm về LGBT và đây là phản ứng của người ...

Thành viên nhóm nhạc Kpop LOONA bày tỏ quan điểm về LGBT và đây là phản ứng của người ...
- Những người trong cộng đồng LGBT là fan hâm mộ của nhóm đã rất vui mừng khi đọc những lời nhận xét từ Yves, người có liên quan đến một lời nói ...

Follow by Email