Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2019

Taylor Swift quyên góp hơn 100.000USD ủng hộ cộng đồng LGBT

Taylor Swift quyên góp hơn 100.000USD ủng hộ cộng đồng LGBT
- Taylor Swift đã quyên góp 113.000USD cho Dự án Bình đẳng Tennessee đấu tranh với một loạt quy định chống LGBT trong tiểu bang.

Follow by Email