Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.


Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 4 tháng 4, 2019

Sinh viên Báo chí 'táo bạo' với dự án 'Xích' đồng hành cùng cộng đồng LGBT

Sinh viên Báo chí 'táo bạo' với dự án 'Xích' đồng hành cùng cộng đồng LGBT
- Đó là nỗi đau, là áp lực rất lớn mà cộng động LGBT luôn trải qua từng ngày. Có những trường hợp để lại hậu quả vô cùng đau lòng bởi những con ...

Follow by Email