Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 11 tháng 4, 2019

Rộ tin đồn con trai của Quốc vương Brunei là người đồng tính

Rộ tin đồn con trai của Quốc vương Brunei là người đồng tính
- Sự kiện này đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ phía truyền thông quốc tế mà đặc biệt là những người thuộc cộng đồng LGBT (đồng tính, song tính ...

Follow by Email