Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.


Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 25 tháng 4, 2019

Người thực việc thực minh họa góp ý Bộ Luật Lao động sửa đổi

Người thực việc thực minh họa góp ý Bộ Luật Lao động sửa đổi
- Còn Nguyễn Văn Tuấn – hoạt động xã hội trong cộng đồng LGBT – lại kể chuyện về người bạn LGBT, khi xin việc thì ông chủ từ chối không nhận hồ ...

Follow by Email