Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 25 tháng 4, 2019

Người thực việc thực minh họa góp ý Bộ Luật Lao động sửa đổi

Người thực việc thực minh họa góp ý Bộ Luật Lao động sửa đổi
- Còn Nguyễn Văn Tuấn – hoạt động xã hội trong cộng đồng LGBT – lại kể chuyện về người bạn LGBT, khi xin việc thì ông chủ từ chối không nhận hồ ...

Follow by Email