Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年4月26日星期五

Làm 'cây si' cưa đổ 'trai thẳng', chàng hot boy điển trai được mẹ ủng hộ 'tới luôn đi con'

Làm 'cây si' cưa đổ 'trai thẳng', chàng hot boy điển trai được mẹ ủng hộ 'tới luôn đi con'
- một cách xưng hô để phân biệt 'vai trò' của các cặp đôi LGBT trong một mối quan hệ, Minh Đức hài hước đáp lại: 'Nghĩa là cong còn em là trai thẳng'.