Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年4月26日星期五

Kĩ năng sống: Gái 'thẳng' được bạn nữ tỏ tình sau 3 năm thân thiết và cái kết bất ngờ

Kĩ năng sống: Gái 'thẳng' được bạn nữ tỏ tình sau 3 năm thân thiết và cái kết bất ngờ
- Trong chương trình "Kỹ năng sống" của ANTV, khi được người bạn thân của mình thuộc nhóm LGBT bất ngờ tỏ tình, Diệu Linh đã có cách ứng xử rất ...