Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 18 tháng 4, 2019

Isaac LẦN ĐẦU KỂ THẬT trước tin đồn là người thuộc giới LGBT: 'Chưa bao giờ tôi nhận mình là ...

Isaac LẦN ĐẦU KỂ THẬT trước tin đồn là người thuộc giới LGBT: 'Chưa bao giờ tôi nhận mình là ...
- Là người đồng tính? Được đại gia ngành lụa bao nuôi? Cặp kè với đàn anh trong nghề để dễ bề phát triển sự nghiệp? Tất cả những tin đồn ấy sẽ ...

Follow by Email