Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年4月19日星期五

Ekip "Ước Hẹn Mùa Thu" xứng đáng được trao cúp vàng trong làng xếp hàng vì điều này

Ekip "Ước Hẹn Mùa Thu" xứng đáng được trao cúp vàng trong làng xếp hàng vì điều này
- Nghe đồn Hoàng Phi phải "cạo râu" trong phim, liệu có khi nào vai diễn của anh nằm trong nhóm "thanh xuân LGBT" mà đạo diễn Nguyễn Quang ...