Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年4月10日星期三

Cuộc đời về ngôi sao phim sex đồng tính ghi dấu ấn đặc biệt tại LHP LGBT châu Âu

Cuộc đời về ngôi sao phim sex đồng tính ghi dấu ấn đặc biệt tại LHP LGBT châu Âu
- Cách đây gần một thập niên, Heymann, lúc này ngoài 30 tuổi, lần đầu bắt gặp Jonathan Agassi ở một quán bar LGBT náo nhiệt, khi đang quay tài liệu ...