Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年4月2日星期二

Chuyện tình cặp đồng tính cách nhau 1 thế hệ: 'Tình yêu không phân biệt tuổi tác, miễn sao anh ...

Chuyện tình cặp đồng tính cách nhau 1 thế hệ: 'Tình yêu không phân biệt tuổi tác, miễn sao anh ...
- Xã hội ngày càng phát triển và nhận thức của người dân về cộng đồng LGBT cũng đã tiến bộ hơn rất nhiều, sẽ không nhiều người còn cảm thấy quá ...