Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年4月16日星期二

Chàng trai Việt xuất hiện trong game show giả gái đình đám ở Mỹ là ai?

Chàng trai Việt xuất hiện trong game show giả gái đình đám ở Mỹ là ai?
- Tại Việt Nam, loại hình nghệ thuật này dường như còn khá xa lạ nhưng trên thế giới và đặc biệt tại Mỹ, nơi phong trào LGBT được hưởng ứng mạnh ...