Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年4月30日星期二

Cặp đồng tính nam điển trai ở Kiên Giang viết nên chuyện tình đẹp cho giới LGBT bằng đám cưới ...

Cặp đồng tính nam điển trai ở Kiên Giang viết nên chuyện tình đẹp cho giới LGBT bằng đám cưới ...
- Sau gần 1 năm bên nhau, cặp đôi đồng tính nam ở Kiên Giang sắp sửa về chung một nhà vào tháng 5 tới trong sự ủng hộ của gia đình và bạn bè hai ...