Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年4月9日星期二

Các quan chức Brunei đã nghiên cứu cách thực thi luật chống LGBT ở Indonesia

Các quan chức Brunei đã nghiên cứu cách thực thi luật chống LGBT ở Indonesia
- Chúng tôi đã thảo luận về LGBT một cách cụ thể, thay vì chủ đề chung về cách thức luật Sharia Hồi giáo có thể được thực hiện để bảo vệ người dân ...