WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562

Brunei áp luật ném đá đến chết người đồng tính: Quá sợ ra đường

Brunei áp luật ném đá đến chết người đồng tính: Quá sợ ra đường
- Cộng đồng LGBT Brunei nói họ không sợ giáo luật sharia hà khắc, trong đó quy định hình phạt ném đá đến chết người có quan hệ đồng giới, nhưng ...

Follow by Email