Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年4月4日星期四

Brunei: Áp dụng luật ném đá đến chết người ngoại tình, người đồng tính

Brunei: Áp dụng luật ném đá đến chết người ngoại tình, người đồng tính
Theo Zain, không chỉ cộng đồng LGBT bị đe dọa bởi luật này. "Mọi người đều bị ảnh hưởng. Đó sẽ là một cuộc sống khủng khiếp ngay cả khi bạn ...