Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年4月9日星期二

Đây là những quốc gia trên thế giới coi đồng tính là bất hợp pháp? Con số sẽ khiến nhiều người sốc!

Đây là những quốc gia trên thế giới coi đồng tính là bất hợp pháp? Con số sẽ khiến nhiều người sốc!
- Trong khi đó, một số quốc gia ở Trung Đông hiện không có chính phủ ổn định và các biện pháp bảo vệ lập pháp của các nhóm thiểu số LGBT đã bị ...