Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年4月25日星期四

5 việc nên chuẩn bị trước khi các cặp LGBT về chung một nhà

5 việc nên chuẩn bị trước khi các cặp LGBT về chung một nhà
- Đối với bất kỳ cặp đôi nào cũng vậy, kể cả người LGBT, chọn một nơi ở thích hợp, phù hợp với nhu cầu của hai người là điều cần chuẩn bị kỹ lưỡng.