Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年4月18日星期四

4 phim LGBT Việt nhất định phải xem một lần

4 phim LGBT Việt nhất định phải xem một lần
- Lô Tô" là bộ phim được cộng đồng LGBT và mọi người đánh giá rất cao. Phim được phát hành vào năm 2017 là bộ phim kể về cuộc sống "trôi sông ...