Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年4月23日星期二

3 tài tử đồng tính đình đám nhất Hollywood làm chung một phim

3 tài tử đồng tính đình đám nhất Hollywood làm chung một phim
- Mọi người trong ê kíp đều là những người LGBT công khai và tự hào. Họ cảm thấy thật may mắn khi được trao cho nhiệm vụ đánh dấu kỷ niệm 50 ...