Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年3月1日星期五

Trang phục dân tộc lấy cảm hứng từ lô tô của Đỗ Nhật Hà

Trang phục dân tộc lấy cảm hứng từ lô tô của Đỗ Nhật Hà
- Khi nhắc đến lô tô, mọi người nghĩ ngay đến cộng đồng LGBT (người đồng tính, song tính và chuyển giới) với hình ảnh họ diện trang phục, trang ...