Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年3月28日星期四

Sinh viên trường Báo phát động phong trào ủng hộ cộng đồng LGBT+

Sinh viên trường Báo phát động phong trào ủng hộ cộng đồng LGBT+
- Xuất phát từ thực tế một số bậc phụ huynh chưa thực sự hiểu rõ về cộng đồng LGBT, thậm chí có những nhận định chưa đúng, như cho rằng LGBT là ...