WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562

Đỗ Nhật Hà bắn tiếng Thái khi đi thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế về

Đỗ Nhật Hà bắn tiếng Thái khi đi thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế về
- Đồng thời, cô cũng chia sẻ về sự kỳ thị mà giới LGBT đang đối mặt tại môi trường học đường.

Follow by Email