Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年3月15日星期五

Người đồng tính có thể 'bẻ cong' chàng trai mà mình phải lòng hay không?

Người đồng tính có thể 'bẻ cong' chàng trai mà mình phải lòng hay không?
- Thực tế là, LGBT không thể "biến" người khác thành đồng tính hay lưỡng tính, giống như họ không thể "bẻ thẳng" mình được. Hầu hết các chuyên gia ...