Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年3月19日星期二

Malaysia: Đội bóng rổ bị cấm thi đấu vì là người chuyển giới khiến cộng đồng mạng bức xúc

Malaysia: Đội bóng rổ bị cấm thi đấu vì là người chuyển giới khiến cộng đồng mạng bức xúc
- Sultan Idris - người đang công tác tại trường này chia sẻ: "Trường đã chủ động việc này để tránh với các vấn đề liên quan đến LGBT theo lập trường ...