Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年3月6日星期三

Không chỉ hát lô tô, Đỗ Nhật Hà còn mặc áo dài trình diễn tại Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2019

Không chỉ hát lô tô, Đỗ Nhật Hà còn mặc áo dài trình diễn tại Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2019
- hứng cho trang phục dân tộc, Nhật Hà đáp rằng khi nhắc đến lô tô là người ta nghĩ ngay đến hình ảnh người chuyển giới, cộng đồng LGBT Việt.