Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年3月29日星期五

Hương Giang: 'Người chuyển giới Việt Nam phải chờ đến bao giờ?'

Hương Giang: 'Người chuyển giới Việt Nam phải chờ đến bao giờ?'
- Giang tha thiết kêu gọi tất cả cộng đồng LGBT cùng lên tiếng để thúc đẩy luật chuyển giới. Kêu gọi các nhà làm luật, bộ trưởng Bộ Y tế sẽ sớm trình ...