Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年3月7日星期四

Hoa hậu Hương Giang lọt top 50 phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam do Forbes bình chọn

Hoa hậu Hương Giang lọt top 50 phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam do Forbes bình chọn
- Đặc biệt là tầm ảnh hưởng đối với cộng đồng LGBT cả nước. Năm 2018 là một năm vô cùng thành công của Hương Giang Idol, cô đăng quang cuộc ...