Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年3月26日星期二

Chân dung ứng cử viên chuyển giới tranh ghế thủ tướng Thái Lan

Chân dung ứng cử viên chuyển giới tranh ghế thủ tướng Thái Lan
- Họ đang kỳ vọng quốc gia của người chuyển giới sẽ có một tân Thủ tướng là người thuộc LGBT. Ba năm trước đây, Pauline Ngarmpring, dưới cái tên ...