WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562

Cha mẹ tôi đã từng không ủng hộ cộng đồng LGBT

Cha mẹ tôi đã từng không ủng hộ cộng đồng LGBT
- Mẹ tin con sẽ lại lấy chồng và sinh con thôi" – mẹ tôi đã nói vậy sau khi nghe tôi giải thích một thôi một hồi về LGBT. Ngoài ra, mỗi bữa ăn, mẹ tôi lại ...

Follow by Email