Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 12 tháng 3, 2019

Cha mẹ tôi đã từng không ủng hộ cộng đồng LGBT

Cha mẹ tôi đã từng không ủng hộ cộng đồng LGBT
- Mẹ tin con sẽ lại lấy chồng và sinh con thôi" – mẹ tôi đã nói vậy sau khi nghe tôi giải thích một thôi một hồi về LGBT. Ngoài ra, mỗi bữa ăn, mẹ tôi lại ...

Follow by Email