WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562

Anh chàng đồng tính cô đơn gọi điện tới cửa hàng sách LGBT và mọi người đã làm điều này

Anh chàng đồng tính cô đơn gọi điện tới cửa hàng sách LGBT và mọi người đã làm điều này
- Câu chuyện ấm lòng về "một người đồng tính nam được ông chủ của hiệu sách LGBT và các khách hàng an ủi, động viên khi anh ấy nói sẽ tự làm tổn ...

Follow by Email