Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.


Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 12 tháng 3, 2019

Anh chàng đồng tính cô đơn gọi điện tới cửa hàng sách LGBT và mọi người đã làm điều này

Anh chàng đồng tính cô đơn gọi điện tới cửa hàng sách LGBT và mọi người đã làm điều này
- Câu chuyện ấm lòng về "một người đồng tính nam được ông chủ của hiệu sách LGBT và các khách hàng an ủi, động viên khi anh ấy nói sẽ tự làm tổn ...

Follow by Email