Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年3月27日星期三

9X tranh vé phẫu thuật thẩm mỹ miễn phí theo đuổi giấc mơ Hoa hậu chuyển giới

9X tranh vé phẫu thuật thẩm mỹ miễn phí theo đuổi giấc mơ Hoa hậu chuyển giới
- Ngọc Thảo (thứ 2 từ trái sang) góp mặt vào nhiều hoạt động xã hội thúc đẩy quyền bình đẳng cho cộng đồng nói chung và cộng đồng LGBT nói riêng ...