Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年3月29日星期五

90% trẻ nhiễm viêm gan B lây truyền từ mẹ có thể mắc viêm gan B mạn tính

90% trẻ nhiễm viêm gan B lây truyền từ mẹ có thể mắc viêm gan B mạn tính
- Tuy nhiên, tại Việt Nam, dự phòng và kiểm soát HIV/AIDS, giang mai và viêm gan B vẫn còn thiếu sự phối hợp, liên kết cần có giữa chăm sóc sức ...