Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2019

20 sự thật thú vị về LGBT có thể bạn chưa biết

20 sự thật thú vị về LGBT có thể bạn chưa biết
- Thuật ngữ LGBT hoặc GLBT hoặc LGBTQ đã được thông qua vào những năm 1990 và dùng để chỉ những người đồng tính nữ (lesbian), đồng tính ...

Follow by Email