Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.


Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 12 tháng 2, 2019

Vợ chồng Bi Bảo - Múi Xù buột miệng lộ chuyện "ăn cơm trước kẻng" trên sóng làm MC cười ngại ...

Vợ chồng Bi Bảo - Múi Xù buột miệng lộ chuyện "ăn cơm trước kẻng" trên sóng làm MC cười ngại ...
- Bi Bảo và Múi Xù đươc coi là cặp đôi đồng tính nữ có kết đẹp nhất trong cộng đồng LGBT vì sau nhiều sóng gió cũng được ở bên nhau và chính thức ...

Follow by Email