Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 7 tháng 2, 2019

Chuyện xúc động ngày Tết: Điều dưỡng bỏ vợ con đêm giao thừa, lao đi cứu bệnh nhân HIV/AIDS ...

Chuyện xúc động ngày Tết: Điều dưỡng bỏ vợ con đêm giao thừa, lao đi cứu bệnh nhân HIV/AIDS ...
- Bắt đầu làm việc tại nơi chăm sóc và điều trị miễn phí cho bệnh nhân HIV/AIDS vào năm 2008, kể từ đó không mùa Tết nào anh được về quê với gia ...

Follow by Email