Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 17 tháng 1, 2019

Vì sao người đồng tính chấp nhận chịu đau, ngại đến bệnh viện?

Vì sao người đồng tính chấp nhận chịu đau, ngại đến bệnh viện?
- Là người trong giới LGBT, V. từng chứng kiến nhiều cảnh ngộ thương tâm khi những người như anh thà chịu đau đớn, tự mua thuốc chữa, còn hơn ...

Follow by Email