Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 16 tháng 1, 2019

Triển lãm nghệ thuật về LGBT lớn nhất châu Á sẽ diễn ra tại Thái Lan

Triển lãm nghệ thuật về LGBT lớn nhất châu Á sẽ diễn ra tại Thái Lan
- Thái Lan luôn tạo dấu ấn thân thiện với cộng đồng LGBT. Gần đây điều này càng được khẳng định khi chính quyền thành phố lên kế hoạch xây ...

Follow by Email