WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562

Phát ngôn về LGBT, nhà lập pháp Nhật Bản gặp phải phản ứng mạnh mẽ từ dư luận

Phát ngôn về LGBT, nhà lập pháp Nhật Bản gặp phải phản ứng mạnh mẽ từ dư luận
- Gần đây, các cặp đôi LGBT đã nhận được nhiều sự ủng hộ và nhiều chương trình thúc đấy sự công nhận từ chính quyền thành phố hơn trước.

Follow by Email