Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.


Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 7 tháng 1, 2019

Hai sinh viên Nhật sẽ cưới nhau 26 lần ở nước ngoài

Hai sinh viên Nhật sẽ cưới nhau 26 lần ở nước ngoài
- Tôi muốn thông qua ảnh cưới để nói rằng là người đồng tính, song tính và chuyển giới (LGBT) là bình thường để những ai gặp rắc rối vì giới tính của ...

Follow by Email