WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562

Hai người đồng tính nữ ở Ấn Độ ly dị chồng để cưới nhau

Hai người đồng tính nữ ở Ấn Độ ly dị chồng để cưới nhau
- Điều này làm tăng khả năng chiến thắng mang tính bước ngoặt khác cho các nhà hoạt động LGBT + của Ấn Độ sau khi Tòa án tối cao của đất nước ...

Follow by Email