Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年1月7日星期一

Hai người đồng tính nữ ở Ấn Độ ly dị chồng để cưới nhau

Hai người đồng tính nữ ở Ấn Độ ly dị chồng để cưới nhau
- Điều này làm tăng khả năng chiến thắng mang tính bước ngoặt khác cho các nhà hoạt động LGBT + của Ấn Độ sau khi Tòa án tối cao của đất nước ...